2020, ജനുവരി 29, ബുധനാഴ്‌ച

സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സയൻസ് കോൺഗ്രസ് 2020

സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സയൻസ് കോൺഗ്രസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി ചെന്നൈക്ക് പുറപ്പെടുന്ന ജി എച്ച് എസ് എസ് കാസറഗോഡ് ടീമിന് യാത്ര മംഗളങ്ങൾ നേർന്നപ്പോൾ ......


സത്തേൺ സയൻസ് ഫെയർ 2020യിൽ "ഫോട്ടോട്രോഫിക് ആൽഗെ ഫ്യുവൽ പ്ലാന്റ് " സ്റ്റിൽ മോഡലുമായി പവിത്ര സി

പവിത്രയുടെ അവതരണം

2019, ഫെബ്രുവരി 24, ഞായറാഴ്‌ച

AWARENESS CLASS

AWARENESS CLASS- INDIAN CONSTITUTION- BY NIRMAL KUMAR SIR


ശാസ്ത്രമേള

ശാസ്ത്രമേള വിജയികൾ - ജി എച് എസ് എസ് കാസറഗോഡ് സയൻസ് ക്ലബ് ടീം  
പഠനോത്സവം


ഉദ്‌ഘാടനം സ്വാഗതം
 ആശംസകൾ


കുട്ടികളുടെ വിവിധ പരിപാടികൾ

2019, ജനുവരി 9, ബുധനാഴ്‌ച

വിളവെടുപ്പ് മഹോത്സവം

ശ്രീമതി തങ്കമണി ടീച്ചറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജി എച്ച് എസ് എസ് കാസറഗോഡ്  ഇക്കോ ക്ലബ്ബിലെ കുട്ടികൾ നിർമ്മിച്ച പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിലെ ആദ്യ വിളവെടുപ്പ് ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ശ്രീ സുബ്രായ സർ നിർവഹിക്കുന്നു.

 

സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സയൻസ് കോൺഗ്രസ് 2020

സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സയൻസ് കോൺഗ്രസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി ചെന്നൈക്ക് പുറപ്പെടുന്ന ജി എച്ച് എസ് എസ് കാസറഗോഡ് ടീമിന് യാത്ര മംഗളങ്ങൾ നേർന്നപ്പോൾ ......


സത്തേൺ സയൻസ് ഫെയർ 2020യിൽ "ഫോട്ടോട്രോഫിക് ആൽഗെ ഫ്യുവൽ പ്ലാന്റ് " സ്റ്റിൽ മോഡലുമായി പവിത്ര സി

പവിത്രയുടെ അവതരണം

AWARENESS CLASS

AWARENESS CLASS- INDIAN CONSTITUTION- BY NIRMAL KUMAR SIR


ശാസ്ത്രമേള

ശാസ്ത്രമേള വിജയികൾ - ജി എച് എസ് എസ് കാസറഗോഡ് സയൻസ് ക്ലബ് ടീം  
പഠനോത്സവം


ഉദ്‌ഘാടനം സ്വാഗതം
 ആശംസകൾ


കുട്ടികളുടെ വിവിധ പരിപാടികൾ

വിളവെടുപ്പ് മഹോത്സവം

ശ്രീമതി തങ്കമണി ടീച്ചറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജി എച്ച് എസ് എസ് കാസറഗോഡ്  ഇക്കോ ക്ലബ്ബിലെ കുട്ടികൾ നിർമ്മിച്ച പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിലെ ആദ്യ വിളവെടുപ്പ് ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ശ്രീ സുബ്രായ സർ നിർവഹിക്കുന്നു.